ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៤៧៩នាក់ (ករណីនាំចូល២៦នាក់ និងសហគមន៍៤៥៣នាក់), ជាសះស្បើយ៥០៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង