ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបានប្រាប់ក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការ សហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធថា


- ចិនបានប្រាប់ក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការ សហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធ ថាការដោះស្រាយសង្រ្គាម នៅអ៊ុយក្រែនមិនគួរមាន គំនិតសង្រ្គាមត្រជាក់ឡើយ ពោលគឺត្រូវបោះបង់គំនិតនេះចោល។

# ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង