ព័ត៌មានជាតិ

លិខិតលេខ៥១៣ ដនស/អរប/នីក ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២២ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ និងក្រុមជាងសំណង់ ស្តីពីការហាមឃាត់ការសាងសង់ឬរុះរេីសំណង់ដែលមិនទាន់បានទទួលលិខិតអនុញ្ញាត


 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង