ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ មនុស្សច្រើនជាង ២១៣,០០០នាក់ ត្រូវបានជម្លៀសទៅ កាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី


គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ មនុស្សច្រើនជាង ២១៣,០០០នាក់ ត្រូវបានជម្លៀសទៅ កាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី ហើយក្នុងនោះមាន ១៨៥,០០០នាក់ ជាប្រជាជនមកពីទីតំបន់ដូណេត និងលូហ្កាន់ ចាប់តាំងពីការជម្លៀសខ្លួនដែលបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈមក ។
#ប្រភព Tass

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង