ព័ត៌មានជាតិ

ថ្ងៃនេះអ្នកឆ្លងថ្មីប្រភេទអូមីក្រុង៩៩នាក់ (ករណីនាំចូល៧នាក់ និងសហគមន៍៩២នាក់), ជាសះស្បើយ៨២នាក់ និងស្លាប់១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង