ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីជូនព័ត៌មាន ស្ដីពីការបន្ថែមទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៣ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ នៅអំឡុងពេលចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង