ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងរតនាគារ សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីផ្សារភាគហ៊ុន Darknet


- កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងរតនាគារ សហរដ្ឋអាម៉េរិក បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើទីផ្សារភាគហ៊ុន Darknet ដ៏លេចធ្លោមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសរុស្ស៊ី និងទីផ្សារប្តូររូបិយប័ណ្ណសំងាត់មួយ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការជាចម្បង នៅក្រៅទីក្រុងម៉ូស្គូ និង

St. Petersburg។

រាយការណ៍ដោយ Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង