ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- បាតុករស៊ូដង់រាប់ពាន់នាក់ បានដើរដង្ហែរក្បួននៅ ក្នុងរដ្ឋធានី និងទីក្រុងផ្សេងទៀត


- បាតុករស៊ូដង់រាប់ពាន់នាក់ បានដើរដង្ហែរក្បួននៅក្នុងរដ្ឋធានី និងទីក្រុងផ្សេងទៀត កាលពីថ្ងៃពុធ ដើម្បីធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាខែតុលា ដែលបានទម្លាក់ប្រទេសអាហ្រ្វិក ចូលទៅក្នុងភាពចលាចលនយោបាយ និងធ្វើឱ្យមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង។

រាយការណ៍ដោយ AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង