ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី លោក Scott Morrison បានអំពាវនាវឱ្យមានការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ នៅថ្ងៃទី 21 ខែឧសភាខាងមុខនេះ


ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង