ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់​ការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលជំនួយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទ ឈ្មោះ Philter (Black​ Rose) ដែល លេខ​បញ្ជិកា​ និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង