ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី បានរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការហាមឃាត់ការហោះហើរ


រុស្ស៊ី ៖ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរុស្ស៊ី បានរាយការណ៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើការហាមឃាត់ការហោះហើរ ទៅមកពីចក្រភពអង់គ្លេស រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែមីនា ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង