ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីណែនាំ ស្ដីពីការបើកផ្តល់បៀវត្ស ប្រាក់កម្រៃ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ សម្រាប់រដ្ឋបាលថ្នាក់ជាតិ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង