ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការកែសម្រួលលក្ខខណ្ឌ នៃការធ្វើចត្តាឡឺស័ក ចំពោះអ្នកដំណើរអន្តរជាតិដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ឬមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង