ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ា លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15 ឆ្នាំនៅថ្ងៃចន្ទនេះ


- មេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ា លោកស្រី អ៊ុងសាន ស៊ូជី នឹងប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15 ឆ្នាំនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ខណៈតុលាការនៅក្នុងប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធា គ្រោងនឹងប្រកាសសាលក្រមក្នុងសំណុំរឿងពុករលួយជាច្រើនរបស់លោកស្រី។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង