ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បាននិយាយថាចន្លោះពី 60% ទៅ 80% នៃចំនួនប្រជាជនសហភាពអឺរ៉ុប


- គណៈកម្មការអឺរ៉ុប បាននិយាយថាចន្លោះពី 60% ទៅ 80% នៃចំនួនប្រជាជនសហភាពអឺរ៉ុប ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាបានឆ្លងមេរោគ COVID-19 នាំឲ្យប្លុកនេះឈានចូលដល់ដំណាក់កាលគ្រោះថ្នាក់ចុងក្រោយ តែការរាយការណ៍នូវករណីទាំងអស់នេះ ហាក់មិនត្រូវបានគេខ្វល់ខ្វាយនិងភ័យបារម្ភទៀតទេ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង