ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក ដើម្បីបណ្តេញពួកអនាធិបតេយ្យនិយមស្លៀកពាក់ខ្មៅ ដែលបានបំផ្លាញទីតាំងអាជីវកម្ម នៅទីក្រុងប៉ារីស


- ប៉ូលិសបានបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែក ដើម្បីបណ្តេញពួកអនាធិបតេយ្យនិយមស្លៀកពាក់ខ្មៅ ដែលបានបំផ្លាញទីតាំងអាជីវកម្ម នៅទីក្រុងប៉ារីស កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលបាតុកម្ម ប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី ទើបជាប់ឆ្នោតថ្មី Emmanuel Macron ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង