ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំជាងគេមួយរបស់ស.រ.អា បានបំភាយខ្យល់បំពុលបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំង


ស.រ.អា ៖ ក្រុមហ៊ុនចម្រាញ់ប្រេងដ៏ធំជាងគេមួយរបស់ស.រ.អា បានបំភាយខ្យល់បំពុលបរិយាកាសយ៉ាងខ្លាំង នៅក្នុងរដ្ឋ តេចសាស់ ស.រ.អា នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ បង្កឲ្យវិបត្តិបរិស្ថានមានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង