ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មេដឹកនាំតាលីបង់ នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តបទបញ្ជាថ្មីមួយ


- មេដឹកនាំតាលីបង់ នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តបទបញ្ជាថ្មីមួយ ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ស្ត្រីទាំងអស់ នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបិទ មុខរបស់ពួកគេឲ្យជិត នៅពេលកំពុងផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍។

# ប្រភព Aljazeera

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង