ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អាជ្ញាធរសុខាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេស កាលពីចន្ទនិយាយថាពួកគេបានរកឃើញ ករណីឆ្លងជំងឺអុតស្វា ប្រមាណ ៣៦ ករណីបន្ថែមទៀត


នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស និងករណីឆ្លងដំបូងនៅប្រទេសស្កុតឡែន។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង