ព័ត៌មានជាតិ

វិទ្យាស្ថានល្បីមួយរបស់ចិនផ្ដល់អាហារូបករណ៍១០កន្លែងដល់និស្សិតកម្ពុជា សិក្សាមុខវិជ្ជាទេសចរណ៍ភាសាចិន ! ដើម្បីចុះឈ្មោះបេក្ខភាព


សូមចុច៖ link : https://t.me/UNWTOtourismonlineacademy

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង