ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់ចំនួន ៣១,៥១៩នាក់


គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងការពារជាតិ ចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកើនដល់ ចំនួន ៣១,៥១៩នាក់ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង

អត្ថបទថ្មី