ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋការលោក Biden កំពុងត្រៀមដាក់ ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ី នៅពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះ


ស.រ.អា ៖ រដ្ឋការលោក Biden កំពុងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ី នៅពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះជុំវិញការ បំពុល និងការដាក់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំប្រឆាំងរុស្ស៊ី គឺលោក Alexey Navalny ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង