ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពីការព្យួរសិទ្ធិបោះឆ្នោតជា បណ្ដោះអាសន្ន ប្រធាន អនុប្រធាន និងសមាជិក គ.ជ.ប


សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទីអាទិត្យ ទី៥ ឆ្នាំ២០២២

គេហទំព័រ គ.ជ.ប www.nec.gov.kh

 

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង