ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ព្យុះរដូវរងាដ៏ធំមួយបានបន្តបក់បោកបំផ្លិចបំផ្លាញ នៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលី


- បណ្តាលឲ្យផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងក្នុងរដ្ឋ NSW និង Queensland គ្មានថាមពលប្រើប្រាស់។

# ប្រភព NT

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង