ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៣០ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២


-ករណីឆ្លងថ្មី ០នាក់ -ករណីជាសះស្បើយ ០៣នាក់ -ករណីស្លាប់ ០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង