ព័ត៌មានជាតិ

សារឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី ក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចរាល់៖ «ខ្ញុំបានអនុវត្តសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្ញុំរួចរាល់ហើយ


ដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកដែលរក្សាសុខសន្តិភាព ស្ថិរភាព និងការអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋានឃុំ-សង្កាត់របស់ខ្ញុំរយៈពេល៥ឆ្នាំបន្តទៀត។ តើលោកតា លោកយាយ អ៊ំពូមីង បងប្អូនវិញ បានបំពេញភារកិច្ចនេះហើយឬនៅ?»។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង