ព័ត៌មានជាតិ

សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!! ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខា ភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតដល់ ៤០នាក់


សូមប្រុងប្រយ័ត្ន!! ថ្ងៃនេះក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ រហូតដល់ ៤០នាក់ និងជាសះស្បើយចំនួន១ នាក់ ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង