ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

តួលេខអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានក្រើនរំលឹកឲ្យដឹងថា


 ការកើនឡើងនៃកង្វះស្បៀងអាហារពិភពលោក អាចនឹងក្លាយជាវិបត្តិគំរាមកំហែងសុខភាពមួយដូចគ្នា នឹងវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង