ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មសណ្ឋាគារជីនបុី ទាំង៣សាខា និងអាគារស្នាក់រួមរបស់ក្រុមហ៊ុន ជីនបុី ក្រុងព្រះសីហនុ


រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ សម្រេចផ្អាកអាជីវកម្មសណ្ឋាគារជីនបុី ទាំង៣សាខា និងអាគារស្នាក់រួមរបស់ក្រុមហ៊ុន ជីនបុី ក្រុងព្រះសីហនុ ព្រមទាំងសណ្ឋាគារ ហ្គ័ន ជាយី ជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយរកឃើញ ជនជាតិចិន ២នាក់ ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ។ រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ អំពាវនាវ ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អ្នកឧកញ៉ា លោកឧកញ៉ា លោក លោកស្រី ដែលធ្លាប់មានវត្ត មានចេញចូល អគារខាងលើ ចាប់ពីយប់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ និងសណ្ឋាគារ ហ្គ័ន ជីយី ចាប់ពីយប់ថ្ងៃទី ២០ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២១ ឬដឹងខ្លួនជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយបុគ្គលខាងលើ សូមមានភាពស្មោះត្រង់ មិនលាក់លៀម សូមស្ម័គ្រ ចិត្ត ធ្វើតេស្ត រកមេរោគកូវីដ-១៩ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ។ សូមអានខ្លឹមសារលម្អិត សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាល ខេត្តព្រះ សីហនុ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង