ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិរបស់ធនាគារពិភពលោក បានអនុម័តហិរញ្ញប្បទានបន្ថែមចំនួន 1.49 ពាន់លានដុល្លារ


សម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដើម្បីជួយបើកប្រាក់ខែដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាល និងបុគ្គលិកសង្គម។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង