ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

- ករណីជំងឺអុតស្វាជាង ១,០០០ករណី ត្រូវបានគេរាយការណ៍ទៅអង្គការសុខភាពពិភពលោក


 ដែលជាករណីផ្ទុះឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅខាងក្រៅបណ្តាប្រទេសជុំវិញទ្វីបអាហ្រ្វិក ។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង