ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២


-ករណីឆ្លងថ្មី ០នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ ០ នាក់
-ករណីស្លាប់ ០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង