ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna បានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ Covid-19


វេជ្ជសាស្ត្រ ៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ Moderna បានបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងមេរោគ Covid-19 ចំនួន ៥៥ លានដូសទៅ សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនេះ ។ ប្រភព CNN

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង