ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី ២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្លងថ្មី ០នាក់ -ករណីជាសះស្បើយ ០ នាក់ -ករណីស្លាប់ ០នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង