ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការលក់បារីអេឡិចត្រូនិច Juul ត្រូវបានរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឱសថអាម៉េរិក ហាមប្រាមកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍


ដែលជាការប៉ះពាល់ដ៏ធំមួយដល់ក្រុមហ៊ុនដ៏ជោគ ជ័យមួយនេះ បន្ទាប់ពីផលិតផលរបស់ពួកគេបានបង្កឲ្យមានអត្រាអ្នកជក់បារីដ៏ខ្ពស់ ក្នុងស្រទាប់យុវជន។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង