ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងចំនួន២ គឺក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រេច លុបអាជ្ញាប័ណ្ណកាសែត Angkor Today ព្រមទាំងបណ្តេញជនជាតិចិន


ក្រសួងចំនួន២ គឺក្រសួងព័ត៌មាន និងក្រសួងមហាផ្ទៃ បានចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រេច លុបអាជ្ញាប័ណ្ណកាសែត Angkor Today ព្រមទាំងបណ្តេញជនជាតិចិន ជានាយកសារព័ត៌មាន Angkor Today ចេញពីប្រទេសកម្ពុជា ក្រោយផ្សព្វផ្សាយ បំភ្លៃការពិតរឿងទិញវ៉ាក់សាំងកកូវីដ-១៩ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង