ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពីផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត


អង់គ្លេស ៖ អង់គ្លេសបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពីផែនការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត ប្រឆាំងនឹងសមាជិកយោធាមី យ៉ាន់ម៉ា បន្ទាប់ពីបានដណ្តើមអំណាចនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារកាលពីដើមខែនេះ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង