ព័ត៌មានជាតិ

vរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន ស្នើដល់ម្ចាស់អង្គភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ បំផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍រាប់ថយក្រោយ៣០០ថ្ងៃឆ្ពោះទៅកាន់SEA games-ASEAN Para Games2023 ថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង