ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវ ឱ វណ្ណឌីន ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់ វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ ក្របខ័ណ្ឌទូទាំងប្រទេស បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ដ្រីរាជការទាំងអស់


  ត្រូវអនុវត្ដកាតព្វកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង ដែលបានកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង