ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងព័ត៌មាន ប្រកាសបើកដំណើរការចុះឈ្មោះ អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ


សម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៥៥ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី ៣១ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី ៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២២។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង