ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២២-ករណីឆ្លងថ្មី  ០៣នាក់
-ករណីជាសះស្បើយ ១៣នាក់
-ករណីស្លាប់ ០នាក់

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង