ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកឲ្យការពារការចម្លង វីរុសកូវីដ-៩ ដែលអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចុងក្រោយនេះ ជាប្រភេទអូមីក្រុង បំប្លែងខ្លនថ្មី (BA.4 និង BA.5) ដែលមានសមត្ថភាពឆ្លងលឿនជាងប្រភេទអូមីក្រុងមុនៗ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង