ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់បានឯកភាពគ្នា ថាប្រជាជនដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនតំបន់ Moselle រវាងបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់


បារាំង និងអាល្លឺម៉ង់បានឯកភាពគ្នា ថាប្រជាជនដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនតំបន់ Moselle រវាងបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់ត្រូវមានឯក សារធ្វើតេស្តបញ្ជាក់ អវិជ្ជមានចំពោះជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេល ៤៨ ម៉ោងមុននឹងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តំបន់នេះ ។ ប្រភព Reuters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង