ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ រំលឹកការប្រកាសបង់ពន្ធលើ អចលនទ្រព្យ និង/ឬ ពន្ធលើដីធ្លីមិនបានប្រើប្រាស់ សម្រាប់ ឆ្នាំ ២០២២


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង