ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក


ស.រ.អា ៖ ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក បានបោះឆ្នោតជា ឯកច្ឆន្ទ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ ដើម្បីអនុម័តឲ្យប្រប្រើប្រាស់ជាទូទៅនូវវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ដែលជាការបញ្ចាក់ដ៏ច្បាស់លាស់ចុងក្រោយមួយ បន្ទាប់ពីវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបាននិយតករ អាមេរិកប្រកាសបើក ភ្លើងខៀវ ឲ្យមុននេះមួយថ្ងៃ ។ ប្រភព Reuters News

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង