ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៣ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០២២


-ករណីឆ្លងថ្មី ១៧នាក់

-ករណីជាសះស្បើយ ៩នាក់

-ករណីស្លាប់ ០នាក់

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង