ព័ត៌មានជាតិ

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការដាក់ឱ្យដំណើរការកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរ ឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអស់សុពលភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត(Internet) ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកក្កដា ដល់ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២


គេហទំព័រ គ.ជ.ប www.nec.gov.kh

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង