ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល៖ ថ្ងៃនេះកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន២៩នាក់ និងជាសះស្បើយ ១៩នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង