ព័ត៌មានជាតិ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ដែលជាថ្ងៃទី ៣ ក្នុងក្របខណ្ឌកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន លើកទី ៥៥


និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ - លោកជំទាវ អ៊ាត សោភា រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំឧត្តមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាស៊ាន (SOM) ដោយមានវត្តមាន និងការចូលរួមប្រជុំពី ASEAN SOM +6 , DSG +6 នាសណ្ឋាគារសុខាភ្នំពេញ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង