ព័ត៌មានជាតិ

តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ទនៈនៅតាមស្ថានីយ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ មានការប្រែប្រួលដូចខាងក្រោម


សាំងធម្មតា ពី4800៛/1L ចុះមកនៅត្រឹម 4750៛/1L

ប្រេងម៉ាស៊ូត ពី5300៛/1L ចុះមកនៅត្រឹម5150៛/1L

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង